FÖLJDERNA AV LJUSBEHANDLING

Det kvittar vilka celler som är skadade, huruvida de är epitel -, hud-, nerv -, parietal -, ben -
eller muskelceller kommer de alla att dra stor nytta från Photizobehandling.

Ett växande antal studier har lett till resultatet av ljusbehandling på celltillväxt och förordningen om detta.

Ljusbehandling med hjälp av Photizo™M instrumentet är inte cancerframkallande, icke
farmakologisk och är ett smärtstillande medel samt har en immunstimulatorisk effekt under
och efter behandling.

Dessutom har utmärkande resultat uppnåtts med detta verktyg inom sårläkning, både hos människor och djur.

1.Photizo stimulerar produktionen av ATP, mitokondrierna.

ATP är den större bäraren av energi i cellerna och tillverkas av cellens kraftverk,
mitokondrien. Utan ATP upphör all cellfunktion och en ökning av ATP gör att cellerna fortare
tar emot näringsämnen och gör av med slaggprodukter genom att öka energinivåerna i
cellen.

ATP tillhandahåller den kemiska energin som styr de kemiska reaktionerna i cellen.
ATP produktionen förstärks av ljusterapi, ljus med sammanhängande, optimala våglängder
stimulerar cytokrom c strukturen. Detta tillåter den att donera elektroner till
elektrontransportkedjan snabbare för att öka produktionen av ATP.

2. Photizo motverkar celldöd och reparerar cellerna(adenosintrifosfat) 

Efter en skada tar det inte långt tid för cellen att dö. Vid omedelbar behandling med
PhotizoTM ljusterapi förhindras processen av celldöd eftersom det sker en ökning av ATP i
cellen. 

3. Cellulär förnyelse

När celler dör måste kroppen producera nya celler för att ersätta de saknade eller skadade
cellerna.
Ljusterapi förhindrar överproduktionen av ärr och garanterar en snabbare (upp till
250 gånger) cellulär förnyelse.
Det har en stor betydelse för olycksoffer för att kunna återfå full funktion. Den accelererade läkningsprocessen sker i alla typer av celler.
När väl en cell har blivit stimulerad av ljusterapi kan de återgå till sin normala funktion och producera nya blodkärl, nervvävnad, benceller, brosk etc.
Ljusterapi kan ej orsaka en överproduktion på cellnivå eller orsaka cancer. Cellerna får behövlig hjälp för att kunna återgå till normal funktion.

4. Påbörjar läkning av inflammationer och ökar lymfatisk aktivitet

En lokal inflammation även om den är behövlig, kväver celler i området. Photizo™M minskar
inflammation och ökar blodgenomströmning, hjälper cellen att ta upp näringsämnen och
syre från närliggande vävnad och blodkärl.
Ljusbehandling ökar blodgenomströmning och hindrar cellen att kvävas. Ödem, d.v.s. vätskesamlingar, har två beståndsdelar, en vilken kan tömmas genom blodsystemet och en proteinhaltig komponent som består av proteiner som måste tömmas via lymfsystemet.
Studier har visat att lymfkärlens diameter och strömningen genom lymfsystemet kan fördubblas vid behandling med ljusbehandling.
Venernas och artärernas diameter kan också växa. Det betyder att båda beståndsdelarna av ödem kan tömmas snabbare för att minska svullnad.

5. Ökad aktivitet i immunsystemet
Nära-infrarött ljus har visat sig kunna öka immunsystemets funktion. Den exakta
mekanismen till varför det har denna effekt har ännu inte klargjorts, men flera studier har
visat en systematisk effekt på personer där ljusterapi har använts.
Det betyder att lokala
behandlingar av ett sår med PhotizoTM har en allmän immunförstärkande effekt.

6. Photizo ökar blodtillförseln

Photizo™M ökar blodtillförseln till områden genom att stimulera nybildandet av nya kapillärer
och blodkärl för att ersätta de skadade. Det leder till att läkningsprocessen påskyndas av ökad
syresättning och ökad närningstillförsel till behandlade områden.
Det ökar även dräneringshastigheten av slaggprodukter. Ljusbehandling har en kärlutvidgande effekt.

7. Systematisk effekt och minskad irritation av nervvävnad

PhotizoTM minskar irritationen i nervvävnaden och därigenom lindras smärtan. Där ges också
en kraftig ökning av endorfiner och serotonin, som ger en systematisk smärtlindring och har
en lugnande effekt. Det är viktigt vid akut eller kronisk smärtlindring.

8. PhotizoTM reglerar produktion av kollagen

Kollagen är det viktigaste proteinet som används för att reparera skadad vävnad samt att
ersätta gammal vävnad. Genom att öka och reglera produktionen av kollagen blir risken för
ärr mindre. Användandet av PhotizoTM ger inte en överproduktion av kollagen, utan snarare
en hjälp till cellen att producera optimala nivåer, nödvändiga för läkning.

RISKER OCH BIEFFEKTER
Photizo TM kan ej orsaka cancer, inga mutationer har påvisats i någon medicinsk eller
vetenskaplig litteratur hittills. PhotizoTM är annorlunda från annan ljusbehandling som
ibland kan utstråla skadlig ultraviolett (uv) ljus eller annan joniserande strålning som kan
orsaka cancer. Ljuset som utsöndras av Photizo™M är icke-joniserande och är på andra sidan
av ljus spektrumet.
LED ljusterapi har i själva verket använts i fotodynamisk terapi, (vanligen
förkortat PDT efter eng." "Photodynamic Therapy") för att förstöra cancerartade tumörer
när den kombineras med ljuskänsliga kemiska substanser.
PhotizoTM är användbar för att påbörja, hjälpa och att främja läkandet av kroppen,
följaktligen kan den, och borde användas i kombination med vanlig läkarvård. Om du
behandlar stora sår som inte svarar på ljusbehandling kan det bero på att där finns ett
underliggande skikt av bakterier eller en svampinfektion användandet av endast
ljusbehandling är då inte tillräcklig och ska kompletteras med konventionell läkarvård.

KONTRAINDIKATIONER

- Sköldkörtel
Man har inte kunnat konstatera några kända bieffekter relaterat till LED-baserad
ljusbehandling. Men eftersom sköldkörteln är väldigt känslig och ligger nära hudytan, bör
behandling precis över sköldkörteln om möjligt undvikas. En viss ökning av aktivitet i
sköldkörteln har visats i en redogörelse vid användandet av LED ljusbehandling. Vid
behandling nära området kring/över sköldkörteln, vid rådande känslighet hos patienten,
rekommenderar vi att området ovan sköldkörteln täcks med ett ljusblockerande material
eller plastskärm.

Kan Photizo TM användas under graviditet?

Photizo™ påverkan på gravida kvinnor och djur har fortfarande inte testats. Även om fostret
inte kan bli negativt påverkad av ljus rekommenderar vi ändå inte behandling av Photizo TM
på områden direkt över det växande fostret.

Kan Photizo TM användas av eller på epileptiker?

Vissa studier visar att pulserande synligt ljus på frekvensnivåer från 5-10Hz kan orsaka
epilepsianfall. Ljuset från Photizo™M ligger inte inom detta frekvensområde, men epileptiker
(liksom alla andra personer) bör inte titta direkt in i ljusstrålen.

Kan Photizo TM användas på barn?
Inga skadliga effekter har demonstrerats när man behandlar tillväxtbrosk på barn. Barn kan
behandlas tryggt, såvida man följer de normala behandlingsinstruktionerna.
Kan Photizo TM användas på eller av patienter med cancer?

Kan Photizo™M användas på eller av patienter med diabetes?
Ja, PhotizoTM var först utvecklad för ändamålet av att läka venösa bensår på diabetiker.
Patienter med diabetes som har långsamt läkande eller icke-läkande sår, och individer som
lider av nedsatt känsel i händer eller fötter har visat fantastiska förbättringar vid behandling.
Däremot är det viktigt att behandla sår, skär- eller rivsår omedelbart för att försäkra sig om
en snabb läkning och att minska risken för infektioner.