VAD ÄR RIDTERAPI?

 

min vallak H.P på 23 år lugn och god

Här kan ni läsa lite om vad ridterapi är för någonting.

Ridterapi är en behandlingsform där naturen, meditationen och i synnerhet hästen är i fokus.

Terapin arbetar med medveten närvaro, i naturen och med naturen.

Tonvikten läggs på att varje årstid har sin styrka, sin "rytm", som kan användas i arbetet med häst och klient.

Hästen förmedlar genom sin sensoriska, kroppsliga kommunikation
en tydlig kontakt för klienten till sin egen kropp, till sitt eget känsloliv, sin egen självförståelse och beteendemästerskap.

Hästar är bra att spegla sig i om du vill ha en djupare kunskap om ditt kroppsliga och känslomässiga uttryck.

Eftersom jag ville veta vad som händer med människor på en känslomässig nivå när de är i kontakt med hästar samt hur man medvetet arbetar med detta, skrev jag in mig på en kurs i ridterapi. Kursen hålls av Marie–Louise Demant, ridterapeut/hästexpert och Gerd Weber, psykolog/psykoterapeut

 

RIDTERAPI OCH HANDIKAPPRIDNING.

Även om de två begreppen ofta blandas ihop är det skillnad på ridterapi och handikappridning. Kort sagt handlar det om det faktum att tillvägagångssättet inom ridterapi är centrerat på de känslomässiga aspekterna. " Och ingången till de känslomässiga aspekterna är uppmärksamhet på samspelet mellan kropp och psyke. Så fokusera på vad som händer med kropp/psyketillstånd i kontakt med hästen. Själva ridningen framstår därför som sekundär.

Handikappridning är ridning för funktionshindrade, där fokus ligger på att lära sig rida trots funktionsnedsättningen, dessutom är hästens mekaniska rörelsemönster viktigt i samband med stimulering av t.ex. spastisk muskulatur, så det är de fysiska aspekterna som står i fokus.

Men det faktum att det här är två olika rubriker med två olika huvudfokuspunkter betyder inte att en person som går på handikappridning inte upplever den känslomässiga dimensionen av ridning alls, det kommer bara att vara på en mer allmän nivå. På samma sätt kommer naturligtvis den person som går på ridterapi också att påverkas av den fysiska dimensionen, om än i mindre utsträckning än en person som sitter på hästen med målet att lära sig rida den. Fokus för ridterapi kan till exempel vara det medvetna arbetet mot möjligheten att känna att man "smälter" ihop med hästen, och känner sig mentalt lugn.

Hästen slutar inte vara en häst, för att vi kallar det handikappridning eller ridterapi, men det är viktigt att veta att det är skillnad så att det blir tydligt att kontakt med hästar innehåller flera olika element. Att bli medveten om de olika inslagen innebär att de som arbetar med handikappridning/ridterapi samt den som väljer att arbeta med sig själva i förhållande till hästar får större möjlighet att medvetet välja vilka moment de ska fokusera på. Att utöka en persons förmågor och medvetenhet om sig själv handlar mycket om var uppmärksamhet ägnas åt.

 

HÄSTEN SOM SPEGEL.
I kontakt med hästar arbetar vi alltid från fältet mellan ångest / osäkerhet och kontroll, vilket är utgångspunkten för hur vi ständigt möts och relaterar till livet i alla dess former.
I hästterapi utförs arbete i en triangel som består av kontakt mellan hästterapeuten, klienten och hästen. Kontakt triangeln fungerar bara när alla tre parterna är närvarande.
 
 
Ett exempel på detta är en situation där jag som terapeuten är medveten om din osäkerhet när det gäller att stå bredvid hästen - en osäkerhet som får dig att hålla andan lugn. Eftersom hästen kommer att spegla människan som vill ha kontakt med den, kommer den också att hålla fast i andningen.
Dessutom kommer hästens flyktinstinkt att väckas, och den kommer att spegla klientens kostsamma andning och höja nacken och huvudet för att bilda en bättre överblick över en möjlig fara.
I den situationen går jag som ridterapeut in och stöder processen dels genom att bli medveten om att du andas själv och dels genom att fråga om din upplevelse i samband med att stå nära hästen.
Jag kommer också att be dig att registrera din egen och hästens andning.
Den fortsatta situationen kan vara att klienten blir medveten om att hen har hållit andan och ändrat den till en djupare och mer bukandning, varefter hästen imiterar handlingen.
 
Det drar in mer luft, andas ut väl och sänker spänningen i bröst- och nackregionen.
Den sprider sig in i resten av kroppen och syns tydligt av det faktum att den sänker ner nacken och huvudet och ibland suckar högt över att släppa spänningen.
 
 
TID, FRID OCH ACCEPT.
Dina gränser utgör ramen för arbetsområdet som lämpar sig för studier, lek och experiment.
Det viktigaste för utvecklingsprocessen är att kontakttriangeln är etablerad inom detta område och att uppmärksamheten är på ”här och nu”.
I samband med att arbeta med gränser är det viktigt att tid och fred ges så att du kan känna och relatera till både ångestsignaler i kroppen och till de signaler som leder dig framåt och ger mod att utforska gränslandet.
När du ges tid, frid och acceptans att känna dig i fältet mellan ångest och kontroll stärks din kunskap och förtroende för dig själv.
 
Snarare än att klienten går framåt med en tvingad bukandning i hopp om på det sättet att övervinna ångest. För vissa människor kan det behöva fokusera på sig själva vara oroväckande i sig och för att betona vikten av att ge tid, ro och acceptans kommer 
 
När du arbetar med ångestproblem är det också viktigt att hästen du arbetar med är lugn.
 
 

AVSPÄNNING PÅ HÄSTRYGGEN.

Inom ridterapin kan man också arbeta med avkoppling på hästryggen om man känner sig tillfreds med det, där fokus ligger på en förlängning av kundens kroppsmedvetenhet.

INSIKT I KROPP OCH KÄNSLOR.

Kontakt med hästar kan hjälpa människor att få ökad insikt i hur deras psykosociala processer översätts och uttrycks i kroppen. Känn hur de rör sig i fältet mellan ångest/osäkerhet och kontroll/kontroll. Den ökade insikten kan katalysera för större självförtroende och lyhördhet för kroppens uttryck, så att du kan uppleva dig mer hel och levande.

Ridterapi riktar sig för dig med eller utan psykisk ohälsa,med eller utan fysisk funktionsnedsättning, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan neuropsykiatriska funktionsvariationer. (Adhd, autism och Tourettes syndrom är några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna.)

Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende

HÄSTENS NATUR

Hästar är stora, känsliga flyktdjur med en tredimensionell gång: hästen rör sig från sida till sida, fram och tillbaka och upp och ner. Hästens flyktinstinkt gör den till en väldigt vaken och uppmärksam varelse, och ändå är det ett mycket "jordat" djur.

Hästspråk är kroppsspråk, så det ligger i deras natur att relatera till kroppssignaler.

Hästar är också flockdjur, de har en väl utvecklad social insikt och är vana vid att vara medvetna om de sociala processer som uttrycks i kroppsspråk.

Hästen kommer, oavsett om vi står bredvid den eller sitter på den, uppmärksamma vår andning, ansiktsuttryck, axlar, bröst, armar, händer, bäcken, ben och fötter. Eftersom hästen ständigt är upptagen med hur vi använder kropp, röst och beröring, måste en människa som ska komma i kontakt med en häst koppla bort huvudet och det mesta av det verbala språket och relatera till det icke-verbala språket.

Med andra ord, människor som vill ha kontakt med hästar måste kommunicera med dem på kroppsspråk! Baserat på hens förmåga att vara i sin kropp och uttrycka sina känslor genom kroppsspråket är hästen bra att reflektera över om du vill ha en djupare kunskap och en ökad kontakt med ditt kroppsliga och emotionella uttryck.

Ridterapi handlar därför om "här och nu" - kontakten mellan häst, klient och ridterapeut.